oel monga kameie (tikuwonani pamenepo) - Mutu 15 - be11ad0nna (2023)

mutu lemba

Mwanjira ina, mozizwitsa, ndinali ndi kukhalapo kwa malingaliro kuti ndinyamule mfuti yanga. Ndinafikira kwa iye tsopano, ndikumumasula mwamsanga, kulemera kwake kotonthoza m'manja mwanga.

Izi sizinasinthe mfundo yoti ndinali wamtali wopitilira 5 ndipo ndidatsala pang'ono kumenya nkhondo yoyamba yomwe ndidakhalamo, koma palibe chomwe ndingachite.

Dzanja lalikulu la Grace linali pachifuwa panga ndisanakwere masitepe ngakhale awiri. "Nuh-uh," adatero, akugwedeza mutu wake. "Simukupita kumeneko."

Navi anandithamangira, uta ndi mivi yawo zili zokonzeka. Munthu wina ankakuwa panja ndipo sindinkadziwa kuti phokosolo likuchokera kuti. Ndewu idayamba ndipo ndidali pano ndilibe ntchito.

"Ndiyenera kuthandiza".

"Theo, ndiwe wasayansi, osati msilikali. Udzakutsekereza ndipo adzakupha.

"Chabwino, sindingathe kubwerera ku Site 26 pompano! Tsu'tey fight! Ndiye ndikhala pano mpaka zitatha."

Grace anatukwana pansi ndikuyang'ana pa phewa lake. Anthu oyambirira anayamba kutuluka m’masambawo, zigoba zawo zomangika pankhope zawo, maonekedwe awo anapotozedwa ndi chidani chankhanza.

"Ingokhala ndi Hometree," adandilimbikitsa. "Tetezani avatar yanu ndi Jake mpaka awonekere."

"Chabwino," ndinafuula, ndikudzimasula ndikuthamangira ku ma avatar athu omwe ali pansi. Ndinakanikizira nsana wanga pachipilala chomwe tinamangidwapo ndikuyang'ana malo omwe amalowa m'nkhalango.

Nkhondoyo inali kale yankhanza komanso yamagazi. Anthu a ku Navi anapezeka m’bwalo lamasewera lodziwika bwino, ndipo analimbikitsidwa kuteteza dziko lawo lopatulika, koma anthu anakwiya ndipo analibe chotaya chilichonse.

Nkhondoyo inali pamtunda wa mamita mazana angapo kuchokera ku Hometree, choncho zinali zovuta kwa ine kuona zomwe zinali kuchitika. Ndinagwidwa ndi mantha aakulu: mitu ya anthu inazungulira pakhosi pawo; Mivi ya Na'vi, yokulirapo kwambiri poyerekeza ndi tinthu tating'onoting'ono totulutsa m'chifuwa; Navi vilavila vyono vilawila na kugwa pasi. Zipolopolozo zinali zomveka mochititsa mantha ndipo zinkandiopseza kuti zing'amba makutu anga, ndipo ndinalimbana ndi chilakolako chotseka makutu anga. Sanaganizire mmene Anavi, ndi makutu awo akumva, anachitira zimenezo.

"Bwera, Jake," ndinang'ung'udza, ndikuyang'ana pansi pa ma avatar athu omwe amapuma mofulumira. “Bwerani Mu …”

Ndinkafunitsitsa kupeza njira yobwerera ku Site 26. Ndikadatha kulowa mu avatar yanga, nditha kugwiritsa ntchito mauta a Na'vi. Monga zinalili tsopano, ndinali wamng’ono ndi wofooka kuti ndichite zimenezo. Mfuti imeneyi inali chida chokhacho chimene akanatha kugwiritsa ntchito, ndipo chinali chidole cha ana pochiyerekezera ndi mfuti ndi zida zomwe anthu ena anali nazo.

Ndinayang'ana pansi pa Hometree. Nthawi zambiri inali yopanda kanthu, zikuwoneka kuti ana ndi anthu onse omwe sanali ankhondo anali atabwerera m'chipinda chapamwamba. Zinali zanzeru; Popanda zophulika zawo, anthu sakanakhala ndi njira yogwetsera Hometree, choncho ankayenera kumenyana ndi kulowa mumtengowo kuti akafike kwa osalakwa.

Zingakhale zonyansa kuthamangira ana a Navi, koma sanalole kuti zipite. Osati pambuyo pa zonse zomwe anali atachita kale.

Sindinadziwe kumene Grace ndi Norm anapita, sankawoneka ngati asilikali kwa ine, ndipo palibe amene adalandira maphunziro omwe ine ndi Jake tinaphunzira. Kungakhale kupusa kwa iwo kumenyana. Mwinamwake iwo anali pamwamba ndi ana.

Nkhondoyo inayandikira Hometree. Ndipotu anthu a ku Navi ndi anthu ankaoneka kuti ali pamavuto, ngakhale pakati pawo. Palibe mbali iliyonse yomwe inkawoneka kuti ikupambana, kupatulapo kuti ndewu inali kuyandikira kwambiri.

Munthu adapunthwa polowera ku Hometree, kutsimikiza kokwiya kolembedwa pankhope pake, koma mawonekedwe ake adagwedezeka ndipo adagwa kutsogolo, muvi wonjenjemera kumbuyo kwake. Neytiri anali maulendo angapo kumbuyo kwake, akufuula, atakweza uta.

Zomwe zingatenge ndi chipolopolo chimodzi chosokera, ndinazindikira. Chipolopolo chosokera, kapena muvi wangozi wochokera ku Na'vi, ine kapena ma avatar athu akhoza kufa.

Ndinafika pansi ndikugwedeza mkono wa avatar yanga, koma ndinadziwa nthawi yomweyo kuti palibe njira yomwe ndingasunthire ndekha. Anali wamtali mamita atatu, zambiri wolemera kuposa ine Komanso, sindinali ndendende chithunzi cha mphamvu pazipita. Osati mu thupi ili.

"Bwera, Jake," ndinang'ung'udza, ndikuyang'ana pansi pa avatar yake. "Gwirizanitsani."

Koma thupilo linakhalabe losayenda.

Nkhondo inali kunja tsopano. Kawonedwe kanga ka nkhalangoyo kunali kobisika ndi kusokonezedwa ndi ngozi za thupi. Kuwombera kunali kwamphamvu kwambiri, kogontha. Iye ankangomva kulira kwa imfa ndi mfuu zankhondo zochokera mbali zonse.

Koma maphokoso amphamvu sanandidetse nkhawa kwambiri. Tsopano popeza anali pafupi kuti ayang'ane mumtengo wakunyumba, anthu angapo anali atayang'ana mkatimo.

Anthu angapo anali atandiwona.

Mwamuna, ndinazindikira. Anali dzanja lamanja la Quaritch, munthu wadazi yemwe anali ndi mawu omveka bwino ankhondo. Sindinasangalale ndi kumuwona pa Chipata cha Gahena kangapo, koma tsopano ndidayamba kumuwona m'chilengedwe chake.

Anali atanyamula mfuti yaikulu kwambiri ndipo ankatuluka magazi penapake pa mkono wake, ngati anali magazi ake, ndikanatha kudziwa. Atandiona, anazimitsidwa kwa kamphindi, osadziwa za nkhondo yomwe inali pafupi naye, kenako anathawa.

m'njira yanga.

Iye anakweza mfuti yake pamene ankatero, ndipo ine ndinalibe nthawi yoti ndigwere kuseri kwa chipilala chimene ndinaimirira patsogolo pake pamene zipolopolo zinkawomba pa khungwa.

Ndinakuwa ngati akulumikizana. Lingaliro la zipolopolo zomwe zimang'amba khungwa lakale ndikulowa mkati mwa mtengo wopatulikawo ... zinali zowawa kwambiri, monga kudziwombera ndekha.

Ndinanyamula milomo yanga ndikukweza mfuti yangayanga ndikuyang'ana mozungulira mtengowo. Ndinagundidwa ndi zipolopolo zotsatizana, zipolopolo zina zikuyandikira kwambiri ndinamva mpweya ukundizungulira nkhope yanga. Ndinabisala kuseri kwa chipilalacho, mtima wanga ukugunda mailosi miliyoni pamphindi.

Ndifa , kuyimba. Ndifa, ndifa .

Ndinayesetsa kuti ndiwone ngati munthuyo akuyandikira mbali zonse za chigawocho, koma sindinathe kudziwa mayendedwe ake chifukwa cha phokoso lankhondo lomwe linali kunja. Ndinamva kugunda kwa zipolopolo zingapo ku msana wanga, koma ndinali wotsimikiza kuti sizikupita kulikonse.

Akayesa kuwombera mzati, adachita mwamwayi ndipo zipolopolo zidatha asanafike kwa ine.

Kukhutitsidwa ndi ganizo limenelo kunasefukira mwa ine, koma kunali kwakanthawi. Anazungulira msanawo mofulumira, mofulumira kwambiri kuti ndisamachite kalikonse, ndipo anakulunga dzanja pakhosi panga, ndikumangirira msana wanga.

Sindinadziwe chifukwa chake sanangondiwombera, koma chifukwa cha mantha omwe amadutsa m'miyendo yanga komanso adrenaline akudutsa m'mitsempha yanga, zomwe ndimayang'ana kwambiri ndi momwe gehena ndikanati ndimuchokere.

Ndinkaona ngati sindinavale ngakhale chovala changa cha exopack. Mpweya wanga unatsekeredwa m’mapapu anga, sindinkatha kutuluka, ndipo inenso sindinkatha kupuma. Ndinayang'ana pankhope yake, mwakachetechete, ndikuchonderera.

Koma panalibe cholakwika chilichonse ndi mawu ake. Iye sanalinso munthu, anali chilombo. Mkwiyo ndi chidani chomwe chinali pankhope pake zidanditsimikizira kuti amwalira ndipo popeza anali ndi ine komwe amandifuna atenga nthawi kuti andiphe.

“Ndiwe hule wa Jake,” bamboyo anatero, ndipo kumwetulira pang’onopang’ono kunafalikira pankhope yake.

Ndinatulutsa mano ndi mluzu wapansi ndikulimbana ndi kumugwira, ndikumukankha. Mwaluso adayizembera miyendo yanga.

“Zili ngati ndiwe mmodzi wa iwo,” iye anatero, akuseka. "Kanyama kakang'ono."

M’moyo wanga ndinali ndisanadanapo ndi aliyense. mfuti yanga inali kuti Ndinachita chiyani ndi mfuti yanga? Ndikamenyanso kachiŵiri, chala changa chakuphazi chinagundana ndi chitsulocho ndipo ndinazindikira kuti ndachigwetsera pankhondoyo.

Manja anga onse awiri anali pakhosi panga tsopano, kuyesa kumasula zala zake zovulala. Sindinathe kupuma Sindinathe kuganiza. Thupi langa linalowa mu nkhondo yeniyeni kapena kuthawa. Anathamangira komwe kunali kosapeweka.

Ndinali kufa

Masomphenya anga anayamba kusagwirizana pamene pakamwa panga panatseguka ndikutseka. Kumwetulira kwa bamboyo kunakulirakulira ndipo zala zake zidandigwira pakhosi.

Pamene mdima unayamba kuoneka m’mbali mwa masomphenya anga, Na’vi anagwira munthuyo ndi kumuchotsa kwa ine. Sindinathenso kuona chimwemwe cha munthuyo chikusanduka mantha pamene aliyense amene anali kumugwira anamunyamula n’kupita naye ku khoma la mtengo wa Heim n’kumugwetseramo ngati chidole cha chiguduli.

Anagwa pansi ndi mafupa angapo omwe mwachionekere anathyoka. Iye ankangoyembekezera kuti wamwalira.

Ndinagwada pansi, kutsamwitsidwa ndi kupuma mpweya. Ndinkangomvabe ngati manja a bamboyo ali pakhosi panga ndipo ndinkavutika kupuma. Ndinkangomva mikwingwirima yomwe inali pakhungu losalimbalo ndipo ndinkadzifunsa kuti ngati n’nagwetsadi chitoliro changa. Akadandipha.

Dzanja lalikulu linandipeza kumbuyo kwanga. Navi yemwe anandipulumutsa anandisisita mofatsa pamene ndinapeza mpweya wanga.

Ndinapuma mpweya, kupuma kulikonse kumamveka ngati mipeni pakhosi panga. Zinandipweteka kwambiri moti misozi inalengeza m’maso mwanga. Chinachake chinali cholakwika kwambiri pamenepo. Koma sichinali chinachake chimene tingachikonze tsopano.

Ndinapunthwa ndipo ndinatsala pang'ono kugwa, koma Anavi analipo kuti andigwire. Tsopano popeza masomphenya anga anali atayera ndinayamba kuona kuti anali ndani ndipo tsopano misozi ina ya mpumulo inatuluka mwa ine.

" jake Ndidalumpha, dzina lake limawawa kuposa kupuma.

Nkhope yake inali yopindika ndi mantha ndi mkwiyo. "Muli bwino?" anafunsa kenako anapukusa mutu pang'ono ndikusintha funso lake. " mphamvu muli bwino

Ndinavomera mwakachetechete, osafuna kuika pachiswe kuti ndilankhulenso. Kupuma kulikonse kumapwetekabe, koma ndinali kupeza mpweya wabwino m'mapapu mwanga tsopano.

"Muyenera kubwereranso ku Site 26," adatero Jake mwamphamvu. “Simuli bwino kuno. Trudy ali pano, ali pafupi ndi malo otsetsereka. Anandiuza kuti muli pano. Iye wakonzeka kuti akubwezereni inu.

Ndinangogwedezanso mutu. Panalibe chifukwa choti ndikhale, osatinso. Osati m'thupi losalimba lomwe tsopano linali lovulazidwa.

Jake anayang'ana mozungulira chipilalacho. Ndinatsatira maso ake ndipo mtima wanga unadumphadumpha. Nkhondoyo idafalikira pang'onopang'ono mpaka ku Hometree. Asilikali a Na'vi anapindula kwambiri, koma kuona asilikali m'chipinda chimene ndinayamba kuwatcha kunyumba kunandikhumudwitsabe.

"Ayi." Mawu okweza a Jake anabwezanso chidwi changa kwa iye. "Ndikutulutsani muno ndikupita kumalo otsetsereka, chabwino?"

Ndinangogwedezanso mutu, mwakachetechete. Anagwada pansi ndipo mosanyinyirika adandinyamula ndipo ndidakulunga manja anga pakhosi pake. Tsopano anadziwa mmene zingamupweteketse.

Dzanja lake lidandikulunga mmutu mwanga ndikundigwira mwamphamvu, kenako Jake anali atapita.

Kutopa kunandisokoneza pamene Jake ankadumpha m'nkhalangomo, mphamvu yake komanso liwiro lake zinali zodabwitsa ngakhale kuti ndinali wolemera kwambiri. Iye anali atamaliza kale kumenyana. Ine sindinali nkomwe wokhoza kumenya nkhondo - adandipezerapo mwayi nthawi yomweyo, ndidapambana ndisanaombere kamodzi. Ndipo tsopano kumero kwanga kunandipweteka ndipo chimene ndikanalakalaka chinali kuthanso kupuma bwinobwino.

Ndinalola mutu wanga kugwera paphewa la Jake, kutentha kwa khungu lake labuluu kumanyowetsa masaya anga omwe anali atatuluka kale. Ndinamudalira kuti anditengera kwa Trudy. Kenako ndimatha kuwongolera avatar yanga ndipo zonse zitha. Ife tikanathetsa izi.

Sizinatitengere nthawi, makamaka popeza Jake anathamanga ngati iye n’kufika pamalo otsetsereka kumene Trudy anaterako kale. Anali adakali pomwepo, Samson anali akuthamanga, ndipo anatilozera mfuti pamene tinkalowa.

Anatsitsa ataona kuti ndife ndani. Pamene Jake anandiyika pampando, anaika dzanja pakhosi pa maike. Zanga zinali zidakalipo kuyambira kale kuti ndimve bwino.

"Theo adagwidwa. Ayenera kulowa mu avatar yake. Bweretsaninso kumalo. Tsamba 26. ” Jake adatembenukiranso kwa ine ndipo mosaganiza bwino adandipukuta tsitsi langa kumaso kwanga. "Muli bwino?" Adafunsanso ali maso ali ndi nkhawa.

Ndinagwedeza mutu, ndikumwetulira ndikuyesa kuti ndisasonyeze ululu wapakhosi panga. "Zikomo," ndinapanga.

Jake adamwetuliranso mofooka, kenaka adabwerera mmbuyo ngati sakufuna kundisiya konse.

"Ndimusamalira, Jake," adatero Trudy kukhosi kwake. "Pinky Promise".

Jake anagwedeza mutu kamodzi mwamphamvu, kenako anatembenuka ndikuthamangira kunkhalango.

Ndinalola mutu wanga kugweranso pamutu wapampando. Dzanja la Trudy linandipeza paphewa langa ndipo anandipanikiza motonthoza.

“Mukhala bwino,” iye anatero mwachibadwa. "Tikubwezerani ku base."

*

Ulendowu sunatenge nthawi. Kapena mwina anali wotanganidwa kwambiri kuona mphindi zikutsetsereka ngati mchenga.

Iye ankada nkhawa ndi enawo. Inde ndinali. Koma ndinaona a Navi akuyamba kuchulutsa anthu, kuthira mwazi wa mtundu wanga pa dothi la dziko lakwawo. Ife tikanapambana. sinditero kukhala kudandaula za iye. Ndinachita izi mosamala. Chikondi ngati ndidzilola kuganiza zazikulu.

Ndinali ndi nkhawa kwambiri za ine ndekha, ndipo kukhosi kwanga sikunakhale kowawa kwambiri, ndikanadziimba mlandu. Sindinkatha kupuma bwino choncho, ndipo ngati sutha kupuma bwino, zimakhala zovuta kuganiza bwino.

Kenako, Trudy atayamba kutuluka mu Samson, ndinalumphiranso pampando wokwera ndipo ndinazindikira pamene tinali.

Ndinadikirira mpaka Samson ali pansi kuti atuluke, osadalira mphamvu yanga. Komabe, ndinaima mosasunthika pamene ndinali kupita ku kalavani.

Zinanditengera nthawi yaitali kuti ndizindikire kusiyana ndi mmene ubongo wanga unachitira, motero ndinapitiriza kuyenda molunjika ku kalavani komwe ndinaona mazenera ake atasweka. Ndinayang'ana mkati, ndikusweka ngati kuti mphepo yamkuntho yadutsa, ndipo miyendo yanga inandibweretsa pafupi kwambiri. Ndinasiya kuyenda mpaka Theo atandigwira manja ndikundigwira mwamphamvu.

Anayesa kundibweza kwa Samson koma ndinazizimuka ndikuyang'ana chiwonongeko chomwe chinali patsogolo panga. Kenako ndinadzidula m’manja mwake n’kuthamangira m’kalavaniyo.

Ndinatsegula chitseko chakutsogolo, chomwe chinali chopindika, chawonongeka kale. Mkati mwake zonse zinaphwanyidwa. Chitseko cha furiji chinawombedwa ndi mahinji ake, Grace, Neytiri, ndi mlongo wake wakufayo anali kundiyang'ana kupyolera mu mulu wa galasi losweka.

Tebulo lomwe tidadya kadzutsa nthawi zambiri lidagwa, mipando idasweka ndikubalalika mchipindacho. Iyi sinali ntchito ya munthu. Osachepera anthu okha. Mwina ngati munthu anali mu imodzi ya Amplified Mobility rigs kapena mu suti ya mafupa.

Koma tidawaononga. Sizili choncho?

Mosaganiza, miyendo yanga inayambanso kusuntha, kunditengera ku khonde lapafupi. Denga lake linaphwanyidwa, kugwa ndi kusweka, kotero kuti chivindikirocho sungatseguke. Chophimbacho chinaphwanyidwanso, kupotozedwa ndi kugawanika pakati ngati kapepala.

Ndinatembenuka pang'onopang'ono kuyang'anizana ndi ena. Onse anali atalandira chithandizo chofanana.

Mantha pang'onopang'ono anandizinga pamene ndinayesetsa kuti ndisakhulupirire.

Zosangalatsa. Lamulo .

jake

Nthawi yomweyo ndinali mu capsule yoyamba ndikuyesa kutsegula ngakhale ndimadziwa kuti sizingatheke. Kenako ndinakumbukira kuti anatenga makoko awiri akutali kwambiri. Ndinathamangira komweko, ndikukankhira nsonga yoyamba mpaka ndidamva kuti minofu yanga ikuphwanya khungu langa. M’kupita kwa nthaŵi ndinatsegula chivundikirocho, nseru inandikuta pamene ndinali kukonzekera kuti ndiwone zimene ndinkaganiza kuti zatsala pang’ono kundimaliza.

Kapisozi anali wopanda kanthu.

Mtima wanga unaima. Kodi ndasokoneza kapisozi mwanjira ina?

Ndinayesa yotsatira ndipo inali yofanana, yopanda kanthu. Mmodzi wa makokowo sanatseguke nkomwe, ataphwanyidwa monga momwe analiri, koma poto wachinayi nayenso anatsegula kuti asaulule kanthu.

Inu simunali pano.

Sindinathenso kulumikiza avatar yanga apa. Kapisozi iliyonse idawonongeka mosabweza. Zomwe zikutanthauza kuti makoko otsala anali ku Chipata cha Gahena.

Nditatembenuka, Trudy anayimirira kumbuyo kwanga, mawonekedwe ake akuwoneka ngati wangoyamwa ndimu. "Tiyenera kupita ku Chipata cha Gahena!"

"Aliyense ali kuti?" Adafunsa mondiyang'ana uku akundiyang'ana ngati munthu akubisala kuseri kwa makoko aja.

Pomalizira pake, mochedwa kwambiri, ndinakumbukira asayansi onse amene anali kuno. Ndinadzida ndipo ndinasanthula chipindacho mwachangu. Panalibe chizindikiro cha iwo.

Trudy anathamangira kuchipinda chakumbuyo ndikutukwana. Ndinayesera kumutsata, koma anali akuthamanga kale m’kanjira kakafupi, akundigwira kutsogolo kwa malaya anga ndi kundikakamiza kubwerera. Ndinayesetsa kuti ndisiye kumugwira, ndikumukankhira kutali, nsapato zanga zikukulira pansi pazitsulo.

Ndinakuwa chifukwa ndikutsika muholo ndinaponda dziwe lamagazi lomwe linali kuuma mwachangu.

"Simukufuna kuziwona," adatero Trudy ataluma mano.

"Mukufuna thandizo lathu, Trudy, mwina titha kukuthandizani ..."

Ndiwe wakufa, Theo.

"AYI." Mawuwo adang'ambika kwa ine, adang'ambika pakhosi panga. Mayina awo ambiri sindinkawadziwa, koma nkhope zawo zinandilasa tsopano, anthu onse amene ndinali ndisanawapezeko nthawi yokumana nawo, anthu amene anadzipereka ku ntchito ya kuno.

Anthu amene anadzimana chifukwa chofuna kuteteza chikhalidwe chimene sanali nacho nkomwe. Chikhalidwe chomwe iwo analibe kukhulupirika.

Ndipo panabwera munthu wina kudzawapha ngati nyama.

Kutuluka kunja kunandichititsa chidwi, ndipo ndinazungulira, ndikutsimikiza kuti amene anamupha anali atabwerera kuti adzaone zambiri. M’malomwake ndinaona mayi wina wothimbirira magazi akutuluka m’nkhalango n’kupita kwa Samson yemwe ankathamangabe.

Nthawi yomweyo Trudy anali panja ndikukankhira mayiyo. Mkaziyo anayesa kukwera pampando wa woyendetsa Samsoni kuti amupeŵe, koma kenako anamuzindikira. Nditafika ku Trudy, mayi wamagazi uja anagwera m’manja mwa woyendetsa ndegeyo, akulira. Trudy anamugwira mosavuta ndikumukumbatira uku akubuula.

Ndinayang'ana m'nkhalango kudutsa awiriwa. Ndinaona kusuntha kowonjezereka ndipo pang'onopang'ono ndinayandikira masambawo ngati ndikuyesera kugwira mphaka. "Chabwino," ndinakuwa modekha. "Ananyamuka."

Mmodzi ndi mmodzi, asayansi angapo anapita patsogolo. Zinali zinayi, zisanu ukawerengera mkazi kumbuyo kwanga. Amuna awiri ndi akazi atatu adapulumuka pachiwembucho. Onse anali atavala ma exopacks ndipo onse anali ndi magazi.

"Chinachitika ndi chiyani?" Ndidafunsa.

“Tinaima panjapo,” m’modzi mwa amayiwo anatero, akuloza munthu amene anali pafupi naye. "Tinamva chinachake m'nkhalango, choncho ndinathamangira kukachenjeza ena."

“Tinadzipereka,” anawonjezeranso munthu wina yemwe sanali pantchito. Iye analankhula ndi manja pakati pa iye ndi wopulumuka womalizira, mkazi winayo. "Tidatenga ma exopacks ndikuyesa kuwatsata panja kuti tikamenyane, koma ..."

"Anatipangitsa kuti tibwerere mkati," adatero mayiyo. "Anali ndi Max. Anamuopseza kuti amupha."

" OMS Max? Ndinafunsa

Quaritch ndi anthu ake. Abwenzi ake, "adatero. “Anatitengera kuchipinda chakumbuyo. Anatifola pamzere ngati ng’ombe zamagazi. Ndiyeno^Apa, potsiriza, iye anayima, mawu ake akumulephera iye. Kulephera kufotokoza ndendende zomwe zidawachitikira.

Zovala zake zotapaka magazi zinali zomveka tsopano. Ayenera kuti mwanjira inayake anapulumuka zipolopolo zomwe zinkayenera kuwapha. Koma m’malo othinanawo, sakanatha kuletsa matupi a anzawo kuti asagwe.

Ndiye Trudy ayenera kuti adaziwona kuchipinda chakumbuyo. Malo amene Jake, Grace, Norm ndi ine tinakhala usiku wochuluka, kulakalaka m’mawa, tsopano anali anyowa ndi magazi ndi imfa.

"Grace, Norm ndi Jake ali kuti?" Ndinafunsa ndikuyang'ana uku ndi uku ngati kuti nawonso atuluka m'nkhalangomo.

"Muli pano." Bamboyo anandiloza kuti ndimutsatire, ndipo ndinatero, ndikulowa m’nkhalangomo mosamala kwambiri. Kumeneko, zobisika pakati pa ma ferns, obisika pabedi la moss, panali matupi aumunthu a Grace ndi Norm. Ankaoneka ngati ali m’tulo, koma anali kupuma mofulumira kwambiri ndipo maso awo anali kunjenjemera.

"Jake ali kuti?"

“Trudy anapita nayo kumalo ena akutali,” anatero mmodzi wa asayansiwo. "Kuti muwone ngati pali vuto ndi pod. Sindikudziwa komwe kuli ndendende.

"Ndiye." Anayenera kukhulupirira kuti tsopano ali bwino. Ndinayenera kuti "Chachitika ndi chiyani apa?"

“Titawawona akubwera, tidadziwa kuti abwera kudzamupha. Tinayenera kuwakakamiza,” bamboyo anayankha molimba mtima, akumandiuza kuti ndimupatse njira ina.

Ndinakhala chete. Panalibe. Iye anali ataona zimene zinkachitika makapisozi pa ngolo. Njira yokhayo yopulumutsira Grace ndi Norm inali kuwakakamiza kuti atuluke mu ma avatar awo.

Amene tsopano anali osatetezedwa, kapena mwinamwake akufa kwinakwake mkati kapena pafupi ndi Hometree, pamene madalaivala awo aumunthu ali akufa apa.

"Ndipo?" Ndinafunsa ndikuyang'anabe anzanga.

"Anagwidwa ndi khunyu. Onse,” mayiyo anatero motsitsa mawu. "Aquritchi ankaganiza kuti iwo afa. ife iye ankaganiza kuti iwo anali atafa, koma ndiye, zitatha^chilichonse, ife tinabwerera ku chipinda chachikulu ndipo tinakawapeza iwo mwanjira imeneyo.

“Komabe, amafa,” mwamunayo anam’dula mawu. “Mukupuma mofulumira kwambiri. Mtima wawo ukugunda kwambiri, ngati kuti akuthamanga. Sindikudziwa chomwe chikuwachitikira, koma sizabwino.

"Ndipo ndikutenga kuti tilibe mankhwala m'kalavani?"

"Sichinthu chothandizira first aid chingakonze," bamboyo adayankha modekha. “Ndi…Sindikudziwa kuti ndi chiyani. Sindikudziwa ngati tidathana nazo kale."

Gulu lokhalo lotsogola lazachipatala padziko lapansi linali ku Hell's Gate. "Tiyenera kuwabweretsanso ku main base."

“Ayi,” anatero mkaziyo. “Ayi, ndikomwe akuchokera. Yenera kukhala. Ndikutanthauza kuti anali ndi Max eti?

Zomwe zikutanthauza kuti madalaivala ena a Avatar mwina adamwaliranso, ndinazindikira mwachisoni. Ndinazingidwa ndi zowawa zambiri moti sindinkatha kuzikonza bwino. Osati pano.

Koma ngati Chipata cha Gahena sichinachitikepo ndipo panalibe chochita apa, ndiye kuti Grace ndi Norm akanafera kunkhalango yomwe ankakonda kwambiri. Pokhapokha…

“Ayikeni mu Samsoni,” ndinatero.

"Simunandimva?" Adafunsa mayiyo. "Sitingathe kubwerera!"

"Sitikupita ku Gehena," ndinayankha mwachidule.

"Tikupita ku Omaticaya."

*

Pamene Trudy adafikira Samson m'malo odziwika bwinowa, Grace ndi Norm adagwira ntchito zamoyo.

Sindinachedwe kuthamangira m’nkhalangomo ndikukalipira enawo kuti akhale pomwe anali. Ndinali ndisanalowere pamtima njira yopita kumtengo wakunyumba, koma mwamwayi ndinapitirizabe kuoneratu padengapo. Anali nyale yanga, nyali zanga zakumpoto. Chinthu chokha chimene chingatipulumutse ife tsopano.

Chapakati, Jake anapunthwa pa phazi la mitengo ndipo anandigwira m'manja mwake. "Woah," adatero, akundimwetulira. “Ndinaona Samsoni akutera. Chavuta nchiyani?” Kumwetulira kwake kunazimiririka ataona nkhope yanga.

“Chilichonse,” ndinatero, osadziŵa kufotokoza zimene zinachitika. "Tikufuna moat."

"The?"

"Grace ndi Norm amwalira, akuthamangitsidwa m'ma avatar awo," ndinachita chibwibwi.

Makutu a Jake anagwedera mmbuyo. "Shit," adanong'oneza. “Azimayiwo ananena kuti anakomoka, koma...” Anapukusa mutu. Kodi iwo ali mwa Samsoni?

Ndinagwedeza mutu. “Tiyenera kutenga Mo'at Tsopano .“

Apa Jake sanafunse asanandinyamule, koma sindinadandaule. Ndinamamatira ku moyo wanga pamene analinso m’malo oyera.

Samson anali akuyendetsabe galimoto, koma Trudy anatuluka ndikuthandiza Jake kutsitsa Grace ndi Norm, kuwayika pamapewa ake, kenaka tinalowa m'nkhalango mpaka tinamvanso.

"Bwerani pamsana wanga!" wayitana.

Ndinatero ndikukwera mmwamba atangogwada. Kenako anapita ku Hometree.

Nditathamanga ndikuyesetsa kuti ndisagwe, ndinayang'ana Grace ndi Norm, anali otuwa kwambiri, milomo yawo inali yoyera komanso maso awo akungoyang'anabe ngati akulota maloto.

Unkawoneka woyipa. Zoyipa kwambiri.

Titafika kumeneko ndinapeza kuti ndewu yatha. Nthaka inali yomatira ndi magazi, mpweya wokhuthala ndi fungo la imfa lotayirira. Anavi anali atapambana, komabe anaona matupi ambiri abuluu atabalalika pabwalo lankhondo, mabala amitundumitundu pakati pa anthu ang'onoang'ono. Mabanja awo adawazinga, akulira ndi kuyimba nyimbo zachisoni.

Jake adanditsogolera kupha anthu, nthawi yonseyi akuwona zinthu zomwe ndimadziwa kuti zitha kuwotcha kumbuyo kwa zikope zanga. Komabe, sindikanatha kuganizira zimenezo. Ndikadakhala ndi nthawi yothana ndi zowawa zanga ndikamaliza nazo. Koma sindinathe kukonza chilichonse chomwe sichinasweke.

Tinapeza Mo'at ndi banja lake mosavuta. Anachoka kwa ankhondo ovulala kupita kwa ankhondo ovulala, ndipo Mo’at anathandiza pamene kunali kofunika. Ndinazindikira zomwe timamupempha: Muchotse kwa anthu ake, omwe amamufuna monga momwe Grace ndi Norm ankachitira.

"Mo'at," adayitana Jake, ndikundiyika pansi ndikuyika Grace ndi Norm pamapewa ake. Ndinavutika kuti ndisapitirire mayendedwe ake ataliatali kudutsa pansi pamtengo wakunyumba ndipo ndidachita chidwi pomwe tidayima pamaso pa sing'anga. Palibe chomwe chidandidabwitsa pa mmero wanga, ndimamva ngati ndameza magalasi osweka.

"Chimenecho ndi chiyani?" Mo'at anafunsa, akutembenukira kwa mwamuna wake ndikuyang'ana anthu pa mapewa a Jake mowakayikira.

"Mo'at, Grace ndi Norm akufa," ndinatero mwachangu. “Awa ndi maonekedwe awo aumunthu. Tikufuna thandizo lanu kuti timupulumutse. "

Anaphethira ndi maso ali onse. Kenako mawu ake anamasuka ndipo analoza pansi. "Mukhazikeni pansi."

Jake anatero, pokhala wosamala momwe akanathera, ndipo ndinawathandiza kumugoneka bwinobwino chagada. Iwo ankawoneka aang'ono kwambiri atagona chafufumimba pamaso pa Navi.

Neytiri anatulutsa phokoso lachilendo. Atazindikira kale zimene zinali kuchitika, iye, Tsu'tey, ndi Eytukan anayandikira pafupi n’kupanga bwalo laling’ono lotizungulira. Panthawiyo zinali ngati palibenso china chilichonse.

Pamene Mo'at adatsamira kwa Grace ndi Norm ndikuyendetsa manja ake mumlengalenga molunjika pa matupi awo, Neytiri adagwada ndikundinong'oneza, "Anagwa pamwamba. Grace ankasamalira ana, kuwatonthoza, koma zinkawachititsa mantha.”

"Kumbukirani zomwe ndinakuwuzani zokhudza maganizo athu kuchoka ku thupi lina kupita ku lina?" Ndinayankha mwakachetechete.

Iye anagwedeza mutu.

"Maganizidwe athu akamayendayenda kuchokera ku ma avatar athu mwachangu kwambiri, ndizowopsa. Izi ndi zomwe zidachitika ndi Grace ndi Norm."

"Wina wawang'amba malingaliro awo?"

Imeneyo ndi njira yowopsya kwambiri yoyikira izo, ine sindimadziwa kwa kamphindi. Kenako ndinagwedeza mutu pang'onopang'ono kutsimikizira.

Pamapeto pake, panachitika zinthu zoopsa kwambiri.

Neytiri anapumira n’kudzukanso n’kundikwera. Ndinamuyang'ana Jake pamene Mo'at akung'ung'udza chinachake ndikufikira chikwama m'chiuno mwake. Anandimwetulira, koma sikunali kumwetulira kwenikweni. Ankawoneka wokhudzidwa monga momwe ndimamvera.

Ndinatenga chala chake chimodzi, ndikudana kuti sindingathe kukhala mu avatar yanga tsopano, ndikuchigwira mwamphamvu.

Mo'at anawuzira ufa wamitundu pa Grace ndi Norm, kukhazikika pakhungu lawo lotumbululuka. Kenako anathamangitsa manja ake mumlengalenga pamwamba pa matupi awo. Maso ake anali otsekedwa pamene anagwada pambali pake ndipo ankawoneka kuti akupita kwinakwake. Chilichonse chimene anachiwona pamenepo chinakwimitsa nkhope yake ndi ululu ndi mantha. Pamene maso ake anatsegulanso, munali chisoni chachikulu mwa iwo. Ululu womwe unapangitsa kuti magazi anga azizizira.

Anadzuka n’kuimirira ngakhale maso ake sanawachotse pa Grace ndi Norm “matupi awo afowoka” anatero mawu ake ndi lamulo la oweruza, lamulo la ophedwa. "Simudzapulumuka usiku."

"Ayi," adatero Jake, ndikutseka pakamwa panga ndi dzanja lake laulere ndikuletsa kukuwa. “Ayi sizingakhale choncho. Payenera kukhala chinachake chimene tingachite! Iye anatembenukira kwa ine. "Theo, tikamubweza ku Hell's Gate ..."

"Quaritch ndi anyamata ake ali pano," ndinamudula mawu. "Ndipo ali ndi suti yachigoba kapena chinachake. Chinachake chomwe tidataya, chomwe sitinawononge."

Jake adachoka kwa ine ndikubwerera kwa Mo'at ndi nkhope yochonderera. "Chonde, pali chilichonse? Palibe kalikonse?"

Mo'at anaganiza za izo kwa nthawi yaitali. Tonse timadikirira, mpweya wathu umagwira m'zifuwa zathu. Ndinayang'ana gulu lonselo ndipo zinthu zikadakhala bwino ndikanasangalala kuona Neytiri, bambo ake ndi mnzake akukhudzidwa kwambiri ndi anthu omwe amati amadana nawo maola angapo apitawo .

Koma tsopano nkhawa imodzimodziyo inandizungulira, ndipo zimenezo n’zimene ndinaganiza.

Pomaliza Mo'at anayankhula.

"Amayi Akulu atha kusankha kupulumutsa zonse zomwe ali ..." Adandiyang'ana, mawonekedwe anga aang'ono. "...m'matupi awa." Analoza mlingo womwe uli pamwamba pathu kudutsa m'nkhalango momwe ma avatar a Grace ndi Norm ayenera kukhala.

Ine ndi Jake tisinthana mawonekedwe. Sitinamvepo zimenezo. Kutha kusamutsa chidziwitso chathu ku ma avatar?

Jake ananena zomwe ankaganiza: "Kodi ndizotheka?"

"Ndizotheka, inde," adatero Mo'at, akugwedeza mutu wake. “Uyenera kuwoloka Diso la Eywa ndikubwerera. Koma Teo, Jakesully, ndi wofooka kwambiri".

"Ndi njira yathu yokhayo," ndinatero motsitsa mawu. "Chabwino?"

Iye anagwedeza mutu.

"Chotero tiyenera kuchita." Ndinamuyang'ana Jake ndipo mwakachetechete ndinamupempha kuti avomereze. "Tiyenera kuchita izi."

"Mwachibadwa." Jake anayang'ana pa Mo'at. "Ndi?"

"Tiyenera kuwatengera ku Mtengo wa Mizimu," adatero Mo'at. "Tiyenera kupita komwe Eywa ali pafupi kwambiri."

mtengo wa miyoyo . Malo omwe ine ndi Jake tinawona titapatsana moni kwa a banshee athu. Tsiku lokongolali linali lakutali kwambiri moti sanakhulupirire kuti zachitikapo.

Jake anamwetulira mofooka. "Grace nthawi zonse amafuna kuwona malowa pafupi."

"Tsopano wapeza mwayi," ndinamaliza, ndikubwezera kumwetulira.

Kwa nthawi yoyamba pambuyo pa maola angapo, chiyembekezo chinayamba kugunda pachifuwa changa.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 03/20/2023

Views: 5937

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.